Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
ITA ปี พ.ศ. 2567
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
งานกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Responsive image
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายยงยุทธ แซ่ม้า นายก อบต.คีรีราษฎร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงในการทำงานให้กับบุคลากรให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ให้มีความเป็นธรรม และ โปร่งใส โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชน โดยมีนายจงศักดิ์ พุทธวงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต.คีรีราษฎร์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
 
         
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2567