Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 ธ.ค. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ คู่มือ นโยบาย กุลยุทธ์การบริหารและการพัฒนามรัพยากรบุคคล
01 ต.ค. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
01 ต.ค. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี องค์การบริหารสวนตำบลคีรีราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
03 ต.ค. 2562 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ คู่มือ ข้อกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
04 ก.ค. 2562 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ พ.ศ.2562
02 ก.ค. 2562 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ คู่มือ สวัสดิการ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูฯ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
04 เม.ย. 2562 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ คู่มือประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ.2562
25 ต.ค. 2561 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการลา
01 มิ.ย. 2555 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ องค์ฏารบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th