Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
งานกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

 โครงสร้างพื้นฐาน
      - ก่อสร้างบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และระบบไฟฟ้า
      - ก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน 
      - ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ
      - ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
      - ก่อสร้างทางเท้า
      - ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้าน
      - จัดทำศาลาประชาคมเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
      - ปรับปรุงไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน


ด้านเศรษฐกิจ
      - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
      - อบรมและอาชีพให้แก่ประชาชน
      - จัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
      - จัดตั้งตลาดกลางในการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน
      - สนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน
      - ส่งเสริมดำเนินการตามโครงการพระราชเสาวนีย์ 4 มาตรการหลัก
      - ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
      - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และหาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ภายในตำบล


ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
      - โครงการสร้างห้องสมุดประชาชน
      - โครงการการติดตั้งเสียงตามสาย
      - โครงการ Internet ตำบล เพื่อประชาชน โดยมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารอยู่ที่ อบต.
      - ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาตามวันสำคัญต่างๆ โดยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การทำบุญตักบาตร การบำเพ็ญกุศล ตามวันสำคัญทางศาสนา
      - สนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่นโดยการจัดสรรงบประมาณให้แก่หมู่บ้าน งานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และสนับสนุนหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ เช่น งานวันเกษตรพบพระ
      - สนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนโดยการสนับสนุนเด็กที่เดินทางไกลเกินกว่า 3 กิโลเมตร
      - สนับสนุนงบประมาณให้นักเรียนที่เรียนดี มีฐานะยากจน และมีความประพฤติเรียบร้อยด้านสาธารณสุข
      - กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยการซื้อทรายเคลือบสารเคมี (ทรายอะเบส)
      - จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, โค, กระบือ
      - อุดหนุนสาธารณสุขด้านป้องกันโรคติดต่อและสาธารณสุขมูลฐาน
      - พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ตัวโตเต็มวัย)
      - การรักษาพยาบาล
      - เจ้าหน้าที่การพัฒนาบุคลากร
      - การส่งเสริมสุขภาพ
      - การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
      - การฟื้นฟูสุขภาพ


ด้านสังคม
      - การจัดสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนชรา
      - การจัดสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ
      - การจัดสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์
      - การส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน ได้แก่กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม การจัดประชุม สัมนาเพื่อระดมความคิดเห็น เป็นต้น
      - การนันทนาการและส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา
      - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      - การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ด้านการเมืองและการบริหาร
      -ให้ความรู้ความเข้าเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ แก่ สมาชิก อบต. โดยการอบรม สัมมนาการ สาธิตการเลือกตั้งก่อนการลงสนามจริง
      - บำบัดและจำกัดขยะ

•จัดตั้งถังรองรับขยะตามหน้าบ้านและข้างถนน
•จัดซื้อพันธุ์กล้าไม้เพื่อปลูกป่าทดแทน
•ดูแลและสนับสนุนการรักษาป่าชุมชนต้นลำธาร
•จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
•จัดซื้อรถน้ำอเนกประสงค์ เพื่อบริการประชาชน

 ด้านการส่งเสริมกีฬา
        - จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในตำบลเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี
        - ส่งเสริมลานกีฬา


ด้านความเข้มแข็งของชุมชน
        - จัดให้มีการอบรม อปพร. ประจำหมู่บ้าน
        - พัฒนากลุ่มเยาวชน, กลุ่มสตรี, กลุ่ม, อสม. เป็นต้น


การดำเนินงานด้านอื่น ๆ
        1. การจัดทำประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่ เพื่อต่อต้านยาเสพติด รณรงค์ต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ 
        2. สนับสนุนงบประมาณด้านการป้องกันต่อต้านยาเสพติดทั้งในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา การฝึกอบรม การก่อสร้างสนามกีฬา เป็นต้น
        3. จะสนับสนุนและสนองตอบนโยบายของรัฐที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างแท้จริง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : saraban@khirirat.go.th

www.khirirat.go.th