Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
งานกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
 
สภาพทั่วไป


ที่ตั้ง
     ตำบลคีรีราษฎร์ ตั้งอยู่ตอนบนค่อนไปทางทิศตะวันออกของอำเภอพบพระ ตามทางหลวง แผ่นดิน  ถนนแม่สอด - อุ้มผาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอพบพระมีระยะทาง 35 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 595.44  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 372,772 ไร่ มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอพบพระ


อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ
ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด และอำเภอเมืองตาก
ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร และกิ่งอำเภอวังเจ้า
ตำบลช่องแคบ ตำบลรวมไทยพัฒนา ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ
 
ลักษณะภูมิประเทศ
      สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลคีรีราษฎร์ ประกอบด้วยป่าไม้ และเทือกเขาสูง สลับซับซ้อน ประกอบด้วยภูเขาสูงประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ปกครองด้วยป่าโป่ง ป่าดงดิบ แหล่งน้ำสำคัญ ได้แก่ ห้วยอุ้มเปี้ยมห้วยแม่ละเมา น้ำตกป่าหวาย

สภาพภูมิประเทศ
ฤดูกาล
ฤดูฝน 
ฤดูหนาว
ฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่กลางเดือน กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม
เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไปจนถึงเดือนตุลาคม

โอกาสการพัฒนา
     ตำบลคีรีราษฎร์ มีสภาพทางกายภาพเป็นภูเขาสูงประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาอยู่ด้วยกันหลายเผ่า ประกอบด้วยเผ่ามูเซอ เผ่าอีก้อ (อาข่า) เผ่าลีซอ เผ่าเย้า เผ่าม้ง จีนฮ่อ มีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นของตนเองเหมาะสำหรับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีอุทยานแห่งชาติ น้ำตกป่าหวาย ดอยภูเขาสูง อันสวยงามเป็นหลังคาโลกในหมู่บ้านอุ้มเปี้ยม เล่ากันว่าสามารถมองไกลถึงริมฝั่งตะวันออกของจังหวัดสามารถมองเห็นแม่น้ำปิง

เขตการปกครอง
     การปกครองแบ่งออกเป็น 13หมู่บ้าน ดังน
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 12
หมู่ที่ 13


 
บ้านอุ้มเปี้ยม
บ้านแม่ละเมา
บ้านป่าหวาย
บ้านป่าคา
บ้านร่มเกล้าสหมิตร
บ้านป่าคาใหม่
บ้านป่าคาเก่า
บ้านชิบาโบ
บ้านใหม่คีรีราษฎร์
บ้านใหม่ยอดคีรี
บ้านใหม่ดินแดง
บ้านห้วยไผ่
บ้านร่มเกล้าเจริญสุข


 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : saraban@khirirat.go.th

www.khirirat.go.th